உனக்கு தந்த பரிசு

உனக்கு தந்த பரிசு

என் உணர்வை
உடைத்து
என் நினைவை
நிறுத்தி
என் சிந்தனையை
சிதைத்து
என் கனவை
களைத்து
என் மூளையின் ஒரு
மூலையில் தோன்றிய
உன் நினைவை
நினைத்து
பேனா என்னும் உழியால்
எழுத்து என்ற சிலையாய்
கவிதை என்னும் வடிவத்தில்
சொற்களால் தொடுத்த
மாலையாக!
என்னுடன் இருக்கும்
உன் பெயர் எழுதும் பேனாவிற்கும்!
பேனாவை எழுதவைக்கும்
தாளுக்கும்!
நான் தந்த பரிசு இது!

த.தீபக்,
செய்தியாளர் மனசாட்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *