ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடியவர்களை விடுவியுங்கள். இல்லையெனில் என்னையும் கைது செய்யுங்கள் – சிம்பு.

ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடியவர்களை விடுவியுங்கள். இல்லையெனில் என்னையும் கைது செய்யுங்கள் - சிம்பு.

ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடியவர்களை விடுவியுங்கள். இல்லையெனில் என்னையும் கைது செய்யுங்கள் – சிம்பு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *