ஜூலை மாதம் நடைபெற உள்ள குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க காங்கிரஸ் முயற்சி..

ஜூலை மாதம் நடைபெற உள்ள குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க காங்கிரஸ் முயற்சி..

ஜூலை மாதம் நடைபெற உள்ள குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க காங்கிரஸ் முயற்சி…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *