மூத்தோர் சொல்:

மூத்தோர் சொல்:

கோபம் என்பது பிறர் செய்யும் தவறுக்கு, நீயே உனக்கு கொடுத்துக் கொள்ளும் தண்டனை – புத்தபிரான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *