மூத்தோர் சொல்:

மூத்தோர் சொல்:

ஒரு தேசம் சிந்திக்கத் தொடங்கிவிட்டால்,
அதை எந்தச் சக்தியாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது.- வால்டேர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *