மூத்தோர் சொல்:

மூத்தோர் சொல்:

போருக்குச் செல்லும் போது,
கையில் ஆயுதம் கொண்டு செல்ல
வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை,
நீ சுத்த வீரன் என்றால் உனக்கான
ஆயுதத்தை நீ செல்லும் போர்க்களத்திலேயே
சம்பாதித்துக் கொள்ளமுடியும் .- சே குவேரா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *