மூத்தோர் சொல்:

மூத்தோர் சொல்:

மகிழ்ச்சி வண்ணத்துப்பூச்சி போன்றது.
அதைத் துரத்தினால் அகப்படுவதில்லை
ஆனால் உன் கவனத்தைப் பிற பொருள்களின்
மேல் திருப்பும்போது அது அமைதியாக உன்
தோளில் வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும்.– விக்டர் ஃபிராங்கின்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *