மூத்தோர் சொல்:

மூத்தோர் சொல்:

பிறர் முத்துக்குப் பின்னால் நாம்
செய்யவேண்டிய “தட்டி கொடுப்பது மட்டும்தான்”.-விவேகானந்தர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *