மூத்தோர் சொல்-

மூத்தோர் சொல்-

உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது.அதனை இழக்கும் வரை அதன் மதிப்பை நாம்
உணர்வதில்லை.- வோல்டன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *