மூத்தோர் சொல்-

மூத்தோர் சொல்-

மனிதனை மனிதனாக்குபவை உதவிகளும் வசதிகளுமல்ல. இடையூறுகளும் துன்பங்களுமே.- அரிஸ்டாட்டில்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *