வீர காளைகள்

வீர காளைகள்

உன் கம்பிரமான தோற்றமும்,
ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் திமிருடனும்,
கண்களின் நெருப்புடனும் நிற்கும் உன்
அழகை இவர்கள் பார்க்கவில்லையோ!
அன்பிற்கு நீவடிவம்,பாசத்திற்கு பணிவாகவும்,
தன்னை சீண்டுபவர்களை சிதறடிக்கும் உன்
துணிவையும்,அடக்கமுடியாத வீரத்தையும்,
இன்று யாரோ ஒருவரால் உன் வீரம் அடக்கப்பட்டுவிட்டதே!
பரவயில்லை உன் வீரம் அடக்கப்பட்டால் என்ன இன்று வரை
உன் வீரத்தை மட்டும் பார்த்தவர்களுக்கு, இன்று தமிழர்கள் வீரம்
என்னவென்று தெரிந்திருக்கும்.என் இளங்காளைகள் சீறிவரும்
எம்காளைகள் வீரநடைபோட்டு மீண்டும்நடந்து வருவதற்கு.

த.தீபக்
செய்தியாளர் மனசாட்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *