கட்டுரை

குற்றவாளியாகி மூளை

உடலின் நொதிகள் வினையாற்றுகிறது மூலையின் சிறந்த செயல்பாடுகளினால் தொப்பையை வளர்த்திருந்த நான் முகத்தின் வசிகரத்தை சேர்த்திருந்தேன் – இவை உயிறற்ற சிரிப்பை உதிர்கிறதே கனுக்காலின் கருத்த காய்ப்புகள் வயிறின்

"கறுப்புப்  பணம்" ஒழிந்துவிட்டதா.?

“கறுப்புப்  பணம்” ஒழிந்துவிட்டதா.? பாரத பிரதமர் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 8 ஆம் தேதி  இரவு   முதல் 500 ,மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று