சின்னத்திரை

சின்னத்திரையும்...  பார்பனீய பண்பாட்டு மறுவுறுவாக்கமும்.

1.மொழியாக்க தொடர்களின் வாய் அசைப்பிற்கு ஏற்றார்போல் தவறாக புரிந்து கொள்ளுபடியான உரையாடல்களால் தமிழ் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் அவலம்… (என்னுடைய எழுத்து பிழைபோல்…) 2. ஒரே ஒரு சாதுவாண பெண்